Search

Information

Uwaga! Uszkodzony edytor tekstu na stronie przedszkola!

Prosimy o pobieranie wniosków rekrutacyjnych ze strony Gminy!

Należy przekopiować poniższy adres lub zgłosić się do przedszkola po wniosek.

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=421980

 

REKRUTACJA  2018
 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

Data/godzina

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

26 luty – 2 marca

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 marca – 30 marca

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

13 kwietnia o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 kwietnia od godz. 13.00 – 19 kwietnia

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza, że rodzic rezygnuje z zapisania dziecka).

20 kwietnia o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 20 kwietnia od godz. 13.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 maja od godz. 12.00

Informacja w gminie o wolnych miejscach

11 maja od godz. 12.00

– 16 maja

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie.

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 maja o godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 maja od godz. 12.00

– 4 czerwca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

4 czerwca o godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 11 czerwca od godz. 13.00

Procedura odwoławcza

31 sierpnia o godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI do pobrania:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=421980

 

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA  do pobrania:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=421980

********************************************************************

Zasady rekrutacji oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli i wzór deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice, niepublicznych przedszkoli realizujących zadanie publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019”

 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).  

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

   

 2. Informacje ogólne 

  1) W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w gminie Stare Babice dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,

  2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Stare Babice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami,

  3) Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej,

  4) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie,

  5) Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

  6) Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

  7) Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola 

  3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

  W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. 

  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2012 deklaracje o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej składają w szkole, w której obwodzie dziecko mieszka. 

  4. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

 4. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 5. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

 6. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 8. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

 9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  -  żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 

  - zwrócić się do wójta gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.  

  10) W tym celu wójt gminy:

  - korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  - może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11)  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

12) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

-  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXVII/267/17 Rady Gminy Stare, tzw. kryteria samorządowe,

- w przypadku, gdy komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole zakwalifikuje wszystkie dzieci spełniające kryteria określone przez gminę, a nierozpatrzonych wniosków jest więcej, niż pozostałych wolnych miejsc, to przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka – od najstarszego do najmłodszego. 

- w przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu gminy Stare Babice i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może rozpatrzeć wnioski rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które ukończyły 2,5 roku, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka – od najstarszego do najmłodszego.  

13) Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

14) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

15) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

16) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność 

 1. Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

 3. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.

 4. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej