Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

oferty pracy

Oferta pracy: NAUCZYCIEL

 

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 25 godzin dydaktycznych

Miejsce pracy: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub edukacji zintegrowanej,

- umiejętność pracy z dziećmi, 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

-kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,

- umiejętność pracy w zespole, cierpliwość i opanowanie,

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z dorosłymi i z dziećmi,

- kreatywność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów,

- wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej z adnotacją: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

Zakres wykonywanych zadań:

-odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu,

-planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

- wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

- współdziałanie  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

-stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania, inicjowanie i organizowanie imprez dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych,

- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji,

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste  kompletu dokumentów  na adres:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1b

05-082 Blizne Jasińskiego

 

 ******************************** 

Oferta pracy: NAUCZYCIEL WSPOMAGJĄCY

 

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba godzin pracy w tygodniu: 25 godzin dydaktycznych

Miejsce pracy: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie –specjalność: pedagogika specjalna lub specjalność wychowanie   przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna plus dodatkowo studia podyplomowe z zakresu: pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika lub Kurs Kwalifikacyjny z zakresu: Pedagogika Specjalna/Oligofrenopedagogika,

- znajomość metod pracy i programów edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- umiejętność opracowania lub modyfikacji programu zajęć

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,

- cierpliwość,  opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi

- kreatywność w doborze metod i form pracy z dziećmi

- wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej z adnotacją: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

Zakres wykonywanych zadań: 

 - współorganizowanie kształcenia integracyjnego  i prac wychowawczych w przydzielonej grupie,

 - realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu,

- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,

- współdziałanie  z rodzicami i specjalistami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1b

05-082 Blizne Jasińskiego

 

***************************

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Witamy